imperial eagle
Steun de natuur langs onze route met een bijdrage per kilometer die we fietsen! Stort een bijdrage op rek.nr. 9933 van Natuurmonumenten o.v.v. Fietsen voor de keizerarend. En zeg het voort!
Meer info?  Klik op Sponsoring 
stork 

birds
Klik op Sponsoring  

lammergier

kleinst

 Het project Bescherm de Keizerarend
De keizerarend (wetenschappelijke naam Aquila heliaca): eens wijdverspreid in Oost Europa, de laatste decennia van de vorige eeuw gedecimeerd. Het aantal broedparen bedraagt momenteel niet meer dan zo’n 35 paar. Ook in het Sakargebergte (de wat lagere oostelijke uitlopers  van de Rotropen, het hooggebergte op de grens van Griekenland, Macedonië en Bulgarije) leken de keizerarenden met uitsterven bedreigd. Maar dankzij een zeer intensieve inzet van ondermeer de Bulgaarse vogelbescherming en de natuurorganisatie Green Balkans, zijn er nu  weer zo’n 20 broedparen.  Door het al dan niet met Europese subsidie (!) intensiveren van de lokale landbouw staat  het landschap waar de keizerarend het voedsel voor de jonge vogels  moet zoeken onder enorme druk. Door het aankopen en gericht beheren van rond de broedplaatsen liggende gronden, hopen de organisaties de keizerarend van de ondergang te behoeden. Daarbij worden de arenden intensief gevolgd  zodat de professionals en vele vrijwilligers die betrokken zijn snel kunnen ingrijpen en oplossingen kunnen zoeken als dat nodig is. Ook is er een uitgebreid programma om oorspronkelijke bomen aan te planten om weer meer nestgelegenheid te scheppen als tegenwicht voor de sterke ontbossing die in de vorige eeuw heeft plaatsgehad.
Voor elke € 1000 kan weer een hectare grond voor de uitbreiding van de reservaten worden gekocht. In die gebieden kan dan vervolgens met inschakelen van de plaatselijke boeren het voor de keizerarend  (en de overige rijke flora en fauna) juiste beheer worden gevoerd.
article imagearticle image
 
 
 
 
Het project Herstel uiterwaarden Donau
Vel’ký Lél ligt in de Donau ten oosten van Bratislava. Het maakt onderdeel uit van de Donauauenen, een serie eilanden in de Donau die deel uitmaken van Natura 2000, de Europese ecologische ruggegraat van natuurgebieden. Deze uiterwaardachtige eilanden werden altijd door mensen gebruikt. De vochtige weilanden werden gemaaid en beweid, knotwilgen werden onderhouden. Op de centrale delen groeien ooibossen die tot de oerbossen van Slowakije behoren. Hier komen visotters en bevers voor, verschillende soorten reigers, zwarte ooievaar, ijsvogel en zelfs de bijeneter, maar ook roofvogels als boomvalk, havik en visarend. Veel van deze eilanden zijn afgedamd en voor intensievere landbouw en bosbouw geschikt gemaakt. Dit landschapstype met natte weilanden en ooibossen is daardoor grotendeels verdwenen. Ook Vel’ký Lél is met een dam aan het vasteland verbonden, maar het oude landschapstype bestaat in essentie nog. Het beheer is echter lang verwaarloosd en het ooibos met andere houtsoorten doorplant. Met steun van de Europese Commissie is een  (Life)project gestart om het eiland in oude luister te herstellen. Onze bijdrage dient om de beheerorganisatie in staat te stellen met kleine aanvullende maatregelen deze omvorming tot een succes te maken.
donau greenbalkan.orggreenbalkan.org
 
 
 
 
Het project  Uitbreiding zoutmeer  Slano Kopovo
Slano Kopova in Servië is een zoutmoeras, een van de laatste gebieden met een zilte vegetatie  in het dal van de Tisza, een zijrivier van de Donau. De plantengroei is vergelijkbaar met die op de kwelders langs onze eigen Nederlandse kust. Zo groeit er zeekraal, schorrekruid en loogkruid, planten die wij kennen van de Waddeneilanden. Dit habitattype staat op het punt in midden-Europa te verdwijnen door een intensiever agrarisch gebruik van de graslanden om het zoutmeer. Door veranderingen in de waterhuishouding neemt de toevoer van zout water af.  Het bestaat verder uit een tweetal kleine waterplassen. Het gebied is verder van belang voor allerlei soorten watervogels, zoals kraanvogel, diverse eendensoorten, ganzen en steltlopers. Met onze ondersteuning kan het reservaat uitgebreid worden door aankoop van aanpalende landbouwgronden. Deze gronden kunnen dan weer tot graslanden en rietland ingericht worden. Het is verder dan weer mogelijk om de waterhuishouding te herstellen
slano kopovo